• The Event Boutique

Regimul Matrimonial (conform Noului Cod Civil, Legea nr. 287/2009)


Ce este regimul matrimonial?

Noul cod civil prevede trei tipuri de regimuri matrimoniale: regimul comunității legale, regimul separației de bunuri , regimul comunității convenționale.

Regimul comunității legale era singurul permis de lege până la intrarea în vigoarea a noului Cod civil și presupune că toate bunurile soților (obținute înainte și după căsătorie) devin comune.

Alegerea unui alt regim juridic se face prin încheierea unei convenții matrimoniale. Astfel părțile trec de la regimul comunității legale la regimul comunității convenționale de bunuri sau stabilesc să aleagă regimul separației de bunuri. Separația de bunuri reprezintă regimul în care soții dețin bunurile separat, fără a avea bunuri comune. În comunitatea convențională soții decid, prin convenție matrimonială, care dintre bunuri le dețin separat și care le vor deține în comun.

Convenția matrimonială (în limbajul obișnuit se folosește sintagma ”contract prenupțial” care, însă, nu se suprapune identic peste reglementarea convenției matrimoniale) se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimțământul tuturor părților. Poate fi exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentică, specială și având conținut stabilit dinainte. Nerespectarea acestor dispoziții se sancționează cu nulitatea absolută a actului.

Se poate încheia - înainte de căsătorie (va produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei); - în timpul căsătoriei (va produce efecte de la data prevăzută de părți sau, în lipsă, de la data încheierii ei) Obiectul convenției matrimoniale îl constituie regimul matrimonial pe care soții îl aleg ca alternativă la regimul matrimonial legal. Convenția matrimonială se supune dispozițiilor legale privind regimul matrimonial ales, cu excepția cazurilor speciale prevăzute de lege; în caz contrar, convenția devine nulă în mod absolut. Prin convenție matrimonială nu pot fi încălcate regulile imperative comune tuturor regimurilor matrimoniale și nu poate aduce atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau transmiterii moștenirii legale.

Clauza de preciput (dreptul de a lua unul sau mai multe bunuri comune înainte de partaj) - prin convenție matrimonială se poate conveni ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deținute în devalmasie (drept de proprietate asupra unui bun nedivizat în cotă parte) sau în coproprietate; - poate fi stipulată în beneficiul fiecaruia dintre soți sau numai în favoarea unuia dintre ei; - nu este supusă raportului donațiilor (obligație pe care o au descendenții și soțul supraviețuitor de a aduce la masa succesorală bunurile primite ca donație de la defunct) ci numai reducțiunii liberalităților (restrângere prin hotărâre judecătorească a deciziei unei persoane decedate de a-și dona bunurile dacă prin aceasta s-a afectat rezerva succesorală a anumitor moștenitori); - clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmări, chiar înainte de încetarea convenției matrimoniale, bunurile ce fac obiectul clauzei; - devine inaplicabilă atunci când comunitatea încetează în timpul vieții soților, când soțul beneficiar a decedat înaintea soțului dispunător ori când aceștia au decedat în același timp sau când bunurile care au facut obiectul ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni; - executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent.

Publicitatea convenției matrimoniale - pentru a fi opozabile terților, convențiile matrimoniale se înscriu în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale; - după autentificarea convenției matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei (de la ofițerul de stare civilă), notarul public expediază, din oficiu, un exemplar al convenției către: serviciul de stare civilă unde a avut loc celebrarea căsătoriei, pentru a se face mențiune pe actul de căsătorie; Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale; Celelalte registre de publicitate - ținand seama de natura bunurilor, convențiile matrimoniale se vor nota în cartea funciară, se vor înscrie în registrul comerțului, precum și în alte registre de publicitate prevăzute de lege (în toate aceste cazuri, neîndeplinirea formalităților de publicitate speciale neputând fi acoperită prin înscrierea făcută în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale). Aceste dispoziții nu exclud dreptul oricăruia dintre soți de a solicita îndeplinirea formalităților de publicitate iar orice persoană poate cerceta Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale și poate solicita, în condițiile legii, eliberarea de extrase certificate, fără a fi obligată să justifice vreun interes. Convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu unul dintre soți, decât dacă au fost îndeplinite formalitățile de publicitate menționate sau dacă terții au cunoscut-o pe alta cale. Aceasta înseamnă că, daca există un act secret cu privire la regimul matrimonial, atunci el produce efecte numai între soți și nu poate fi opus terților decât dacă se face dovada ca terțul a știut conținutul acestui act pentru care nu s-au îndeplinit formalitățile de publicitate. De asemenea, convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu oricare dintre soți înainte de încheierea căsătoriei.

Modificarea convenției matrimoniale Convenția matrimonială poate fi modificată înainte de încheierea căsătoriei, în aceleași condiții cerute pentru încheierea ei iar dispozițiile privind publicitatea și respectiv inopozabilitatea convenției matrimoniale sunt aplicabile.

Încheierea convenției matrimoniale de către minor Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani și pentru motive temeinice, având avizul medical și acordul ocrotitorului legal, se poate căsători, poate încheia sau modifica o convenție matrimonială numai cu încuviințarea ocrotitorului său legal și cu autorizarea instanței de tutelă. În lipsa încuviințării sau a autorizării, convenția încheiată de minor poate fi anulată în condițiile prevăzute de lege. Acțiunea în anulare nu poate fi formulată dacă a trecut un an de la încheierea căsătoriei.

Nulitatea convenției matrimoniale În cazul în care convenția matrimonială este nulă sau anulată, între soți se aplică regimul comunității legale, fără a fi afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință.


 

Ar putea să vă intereseze și articolul despre Acte necesare pentru Căsătoria Civilă


#acte #nunta

97 views0 comments

Recent Posts

See All